Sunday, March 7
Shadow

郭奕芯口快爆前度是圈中人 – 雅虎香港新聞

東方日報 OrientalDaily·

等唔切撤辣 投資者掟貨

市場盛傳今日施政報告將再次放寬物業按揭,但受疫情再爆發影響,二手市氣氛轉淡,投資者「等唔切」繼續出貨。馬鞍山天宇海業主減磅,減價後以1,010萬元沽貨。即使豪宅市亦錄同類個案,鴨脷洲南區‧左岸大單位亦減至6,800萬元易手,較銀行估價低逾「5球」。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *